Smiley face

Villkor

VILLKOR FÖR DELTANDE I PANEL

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa villkor reglerar deltagande Filmpanelen (“Panelen”) för av Filmstaden AB, 556035-1651, (nedan “Panelägaren”) samt Syno International, organisationsnummer 556671-5826 (nedan ”Paneladministratören”), möjliggjorda enkätundersökningar via internet.

1.2 Panelägaren och Paneladministratören samarbetar för att kunna tillhandahålla deltagande i Panelen enkätundersökningar från olika parter som önskar genomföra enkätundersökningar genom Panelen.

1.3 För att registrera dig som panelist i Panelen måste du acceptera dessa villkor.

1.4 När du blir panelist i Panelen får du möjlighet att delta i enkätundersökningar som företag kan vilja genomföra.

1.5 Som panelist i Panelen är du tillgänglig för att bli kontaktad av företag som för sin egen eller andra företags räkning vill genomföra enkätundersökningar. Du kan då välja att tacka ja eller nej till deltagande i enkätundersökningar. Du får ersättning för deltagande i enkäter enligt villkoren för deltagande i respektive enkätundersökning.

1.6 Du ska vara bosatt i det land Panelen primärt är inriktad på.

1.7 Du får endast ha ett deltagande Panelen och för det fall Panelägaren eller Paneladministratören upptäcker ytterligare panelregistreringar för samma person har Panelägaren eller Paneladministratören rätt att avregistrera alla eller övriga panelkonton. Flera deltagande i en familj har rätt att delta i Panelen men en enkätundersökning kan endast besvaras av en panelist på samma dator såvida inte speciella regler för enkätundersökningen gäller.

1.8 Panelägaren eller Paneladministratören förbehåller sig även rätten att avsluta deltagande om panelisten inte deltagit i några enkätundersökningar under en sammanhängande period om 24 månader, om panelisten inte uppfyller då gällande krav för deltagande i Panelen eller om panelisten enligt Panelägaren eller Paneladministratörens uppfattning inte följt vid var tid gällande villkor för deltagande i Panelen.

2. ERSÄTTNING FÖR DELTANDE VID ENKÄTUNDERSÖKNINR

2.1 Panelist informeras inför varje enkätundersökning om aktuell ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje panelist kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Panelisten är ensamt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Panelist förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar panelisten deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om panelistens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Panelägaren eller Paneladministratören bedömer att avlämnade svar har eller kan antas ha avgivits i strid med dessa villkor äger Panelägaren rätt att innehålla och inte utge ersättning till panelisten för aktuell undersökning. Efter tre sådana incidenter har Panelägaren eller Paneladministratören rätt att radera panelistens konto. Om en panelist blivit avregistrerad från Panel bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

2.2 Panelist äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättningen uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till panelist enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Panelägaren eller Paneladministratören förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

3. DELTANDE

3.1 Deltagande i Panelen är helt frivilligt och panelist har rätt att närsomhelst avsluta deltagandet. Panelägaren eller Paneladministratören har vidare också rätt att närsomhelst avsluta deltagandet enligt 2.1 ovan.

3.2 Om paneist själv begär utträde bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig som panelist i Panelen, och under hela deltagandet, kommer Panelägaren och Paneladministratören att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Panelägarens integritetspolicy.

5. ÄNDRING AV VILLKOREN

5.1 Dessa villkor gäller i den form som de, vid var tid, är publicerade på Panelens webbplats. Panelägaren har rätt att när som helst göra ändringar för deltagandet i Panelen, dessa villkor eller hur enkätundersökningar tillhandahålls.

5.2 Om dessa villkor ändras kommer ändringarna att publiceras på Panelens webbplats, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för deltagandet i Panelen träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Panelägaren informerat om ändringarna genom e-postutskick till panelistens registrerade e-postadress. Vid ändring av villkor kommer Panelägaren att informera om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En panelist som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt deltagande med omedelbar verkan.

5.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Panelägaren eller Paneladministratören inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Panelägaren eller Paneladministratören är inte heller på något sätt skyldig att ersätta panelist eller tredje part för sådana förluster.

6. ÖVRIGT

6.1 Deltagande i Panelen berättigar inte panelist till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Panelägaren och Paneladministratörens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar panelist och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell panelist per år de senaste tre åren.

6.2 Panelisten ger Panelägaren en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som panelisten registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

6.3 Panelägaren äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

6.4 Eventuella tvister gällande deltagande i Panel som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Panelist kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

7. KONTAKT

Om du har frågor om paneldeltagandet eller om du vill säga upp ditt deltagande i Panel kan du kontakta filmpanelen@filmstaden.se.